امروز

جمعه ۴ فروردین ۱۴۰۲

Urmia University

Scientific International Relations Office

وبینار سیری در اشعار پروین اعتصامی

در پی اجرایی سازی تفاهم نامه همکاری های علمی بین المللی با دانشگاه آتاتورک ارزروم ترکیه، حوزه روابط بین الملل با همکاری معاونت محترم پژوهشی وبیناری تحت عنوان سیری در اشعار پروین اعتصامی  را در تاریخ 1401/7/30 برگزار نمود. در این نشست پروفسور دکتر نعمت یلدریم مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی که از اساتید برجسته زبان و ادبیات فارسی در ترکیه می باشند، از طرف دانشگاه  آتاتورک و از دانشگاه ارومیه اساتید ارجمند خانم پروفسور مدرسی و آقای دکتر کوشش حضور داشتند. همچنین ریاست دانشکده ادبیات آقای دکتر کبیری، معاون محترم پژوهشی آقای دکتر عیسی زاده و مدیر محترم بین الملل آقای دکتر عباسعلیزاده در این وبینار حضور داشتند. آقای دکتر رحیمی مسئول محترم میز همکاری های علمی بین المللی با ترکیه مجری این وبینار بودند. در این وبینار ابتدا پروفسور دکتر نعمت یلدریم مطالب ارزشمندی در خصوص شاعر گرانقدر فارسی پروین اعتصامی بیان نمودند سپس سرکار خانم دکتر مدرسی و آقای دکتر کوشش شرحی در خصوص اشعار، شخصیت، سبک و مضامین شعری پروین اعتصامی ارائه دادند. جلسه پس از سئوال شرکت کنندگان مجازی و پاسخ اساتید گرانقدر پایان یافت.