امروز

پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳

Urmia University

Scientific International Relations Office

اطلاعیه شماره 3- لیست برخی از مراکز معتبر آموزش زبان فارسی به دانشجویان بین‌المللی Persian Language Program AZFA Centers

اطلاعیه شماره 3- لیست برخی از مراکز معتبر آموزش زبان فارسی به دانشجویان بین‌المللی

  Persian Language Program AZFA Centers

                             

بر اساس استعلام به عمل آمده از مدیر محترم گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه، ذیلا لیست تعدادی از مراکز معتبر آموزش زبان فارسی (آزفا) به دانشجویان خارجی معرفی می‌گردد. دانشجویان خارجی محترم دانشگاه ارومیه می توانند در دوره های آموزش زبان فارسی مراکز معرفی شده شخصا و یا از طریق موسسه نسل رهپویان ماندگار در صورت علاقمندی ثبت نام و گواهی پایان دوره آزفا را به عنوان مدرک معتبر بسندگی زبان فارسی به دانشگاه ارومیه تحویل نمایند. قابل ذکر است گذراندن این دوره اجباری می باشد.

Based on the information provided by the Head of the Persian Language and Literature Department of Urmia University, the following is the list of the most reputable and accredited centers for teaching Persian/ّFarsi language (AZFA) to international students in Iran. International students at Urmia University who are in need of learning Persian are kindly requested to register in person directly or through Nasl Company in Persian language courses of the introduced centers and submit the certificate of AZFA course completion as a valid document of Persian language proficiency to Urmia University. It should be noted that taking this course is mandatory.

بناءً على المعلومات التي قدمها رئيس قسم اللغة الفارسية وآدابها في جامعة أورميا ، فيما يلي قائمة بأكثر المراكز شهرة واعتمادًا لتعليم اللغة الفارسية (AZFA) للطلاب الدوليين في إيران. يُطلب من الطلاب الدوليين في جامعة أورميا الذين يحتاجون إلى تعلم اللغة الفارسية التسجيل شخصيًا بشکل مباشر أو من خلال شرکة نسل في دورات اللغة الفارسية للمراكز المقدمة وتقديم شهادة إتمام دورة أزفة كوثيقة صالحة لإتقان اللغة الفارسية إلى جامعة أورميا. وتجدر الإشارة إلى أن أخذ هذه الدورة إلزامي.

 

Tehran University AZFA Center ـ (مرکز آموزش زبان فارسی مؤسسۀ لغت­نامۀ دهخدا (وابسته به دانشگاه تهران - 

https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa

 

   Tarbiat Modarres University AZFA Center ـ مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه تربیت مدرس

http://azfa.modares.ac.ir/fa

 

 Ferdowsi Mashad University AZFA Center ـ مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

 https://ctpl.um.ac.ir/index.php?lang=fa

 

 Isfahan University AZFA Center ـ مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه اصفهان

https://ctpl.um.ac.ir/index.php?lang=fa

 

 Imam Khomeini University AZFA Centerـ مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین­‌المللی امام خمینی

http://www.ikiu.ac.ir/fa/page-view.php?pid=42

 

ـ مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه شهید بهشتی

https://pltc.sbu.ac.ir

 

 Shiraz University AZFA Center ـ مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه شیراز

https://shirazu.ac.ir/suid/azfa

 

 Alzahra University AZFA Center ـ مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه الزهرا

https://aazfa.alzahra.ac.ir

 

 University of Tabriz AZFA Center ـ مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه تبریز

https://int.tabrizu.ac.ir/fa

 

   Mazandaran University AZFA Center ـ مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه مازندران

http://int.umz.ac.ir/index.aspx?pageid=2340&p=1&showitem=6

 

  Bu Ali Sina University AZFA Center ـ مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بوعلی سینا

https://basu.ac.ir/web/plc

 

  University of Kordestan AZFA Center ـ مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه کردستان

http://plc.uok.ac.ir