امروز

جمعه ۴ فروردین ۱۴۰۲

Urmia University

Scientific International Relations Office

تصویر هوایی دانشگاه ارومیه

تصویر اسلاید: