امروز

پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳

Urmia University

Scientific International Relations Office

تصویر هوایی دانشگاه ارومیه

تصویر اسلاید: