International Scientific Collaborations Office

امروز

پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

این فراخوان با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان کارگروه ملی همکاریهای علمی و فناوری با کشور سوئیس وLeading Houseجنوب آسیا و ایران مستقر در دانشگاهZHAW،اعلام شد

برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی زیر مراجعه بفرمایید:

https://international.iut.ac.ir/fa/node/1160

 

نمایش در بخش : 
اخبار و اطلاعیه های صفحه اول