امروز

شنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۱

Urmia University

Scientific International Relations Office

دور جدید حمایت از طرحهای پژوهشی مشترک دانشگاهها و مراکز پژوهشی ایران و سوئیس

این فراخوان با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان کارگروه ملی همکاریهای علمی و فناوری با کشور سوئیس وLeading Houseجنوب آسیا و ایران مستقر در دانشگاهZHAW،اعلام شد

برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی زیر مراجعه بفرمایید:

https://international.iut.ac.ir/fa/node/1160