امروز

شنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۱

Urmia University

Scientific International Relations Office

9 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه در زمره 1 درصد پژوهشگران پراستناد جهان

بنا بر اعلام معاونت پژوهشی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC، نه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه در زمره 1 درصد پژوهشگران پراستناد جهان قرار گرفتند.

دکتر صمد جعفر مدار از دانشکده فنی مهندسی، دکتر مهران مرادی از دانشکده دامپزشکی، دکتر شهرام خلیل آریا از دانشکده فنی مهندسی، دکتر هادی الماسی از دانشکده کشاورزی، دکتر چنگیز قبادی از دانشکده برق و کامپیوتر، دکتر قادر رضازاده از دانشکده فنی مهندسی، دکتر حسین تاجیک از دانشکده دامپزشکی، دکتر عطا چیت ساز از دانشکده فنی مهندسی و دکتر جواد نوری نیا از دانشکده برق و کامپیوتر، ۹ نفر عضو هیات عملی دانشگاه ارومیه هستند که در این لیست قرار گرفتند .

لازم به ذکر است دانشگاه ارومیه در این زمینه نسبت به سال گذشته ارتقای 80 درصدی داشته است.