امروز

پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳

Urmia University

Scientific International Relations Office

معرفی دفتر همکاریهای علمی بین المللی

Admission / پذیرش دانشجو

Admission of international students

سامانه پذیرش دانشجویان بین المللی

click on image to enter